Bierna immunizacja podczas ciąży w przypadku wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii czesc 4

Na podstawie opublikowanych danych i danych od producenta zachłanność mniejsza niż 25 procent wskazała na zakażenie w ciągu ostatnich trzech miesięcy Badania immunologiczne
Badania immunologiczne przeprowadzono w podgrupie kobiet, które otrzymywały hiperimmunizowaną globulinę przed i po infuzji oraz u kobiet nieleczonych przy przyjęciu i po dwóch miesiącach. Aktywność cytotoksyczną komórek NK w odpowiedzi na komórki zakażone CMV określono na komórkach K562 znakowanych chromem-51 za pomocą czterogodzinnego testu uwalniania 51Cr i wyrażono jako określony procent cytotoksyczności przy różnych efektach efektorowych. docelowe proporcje (100: 1, 50: 1, 25: i 12,5: 1) .15 Procent i liczba limfocytów T CD3 +, limfocytów T pomocniczych CD4 +, komórek CD8 + (limfocyty supresorowe cytotoksyczne), CD16 + Komórki 56+ (komórki NK), komórki CD19 + B i komórki HLA-DR + (aktywowane limfocyty, monocyty i makrofagi) we krwi zostały określone za pomocą cytometrii przepływowej.15,16
Analiza statystyczna
Dokładny test Fishera lub test sumy rang Wilcoxona wykorzystano do analizy jednoczynnikowej. Tam, gdzie było to stosowne, test t został użyty w danych przekształconych w log. Dokładna analiza regresji logistycznej określiła czynniki związane z wrodzoną infekcją lub chorobą (LogXact, wersja 4.0.2, oprogramowanie Cytel). Korzystając z metod Hosmera i Lemeshowa, oszacowaliśmy nieskorygowane ilorazy szans dla potencjalnego włączenia do modelu17. Wszystkie te z początkową wartością P mniejszą niż 0,2 zostały uwzględnione w modelu wielowymiarowym.
Wyniki
Therapy Group
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka grup terapii i profilaktyki. Tabela 2. Tabela 2. Wyniki wśród dzieci urodzonych u kobiet z zakażonym CMV płynem owodniowym w grupie terapeutycznej i ultrasonograficznym dowodem na płodową chorobę CMV. Grupa terapeutyczna składała się z 31 kobiet, które otrzymały co najmniej jedną infuzję hiperimmunizowanej globuliny w ciągu 1-9 tygodni (średnio 3,2 tygodnia) po rozpoznaniu zakażenia płodu przez amniopunkcja i 14 kobiet, które odmówiły przyjęcia hiperimmunizacyjnej globuliny. Podstawowe zmienne w Tabeli były podobne w dwóch podgrupach kobiet. Ze względu na ultrasonograficzne objawy przewlekłej choroby płodowej, dziewięć kobiet (29 procent) otrzymało jedną lub dwie dodatkowe infuzje dożylne w odstępie dwóch do sześciu tygodni oraz infuzje pępkowe lub owodniowe hiperimmunizacyjnej globuliny lub obu (Tabela i Tabela 2).
Spośród 31 kobiet otrzymujących hiperimmunizowaną globulinę w grupie terapeutycznej (15 z nich miało płód z objawami ultrasonograficznymi zakażenia CMV), tylko dostarczyło niemowlę z chorobą CMV, podczas gdy 7 z 14 kobiet, które nie otrzymały hiperimmunizowanej globuliny, dotknęło niemowląt . W przypadku niemowląt z ultrasonograficznymi objawami choroby przed urodzeniem, objawy i objawy choroby płodowej, choroby przy urodzeniu i wyniki w wieku dwóch lat lub starszych przedstawiono w Tabeli 2. Każde niemowlę z objawową infekcją przy urodzeniu miało chorobę po dwóch latach wieku, a każdy z nich miał ultrasonograficzne objawy choroby płodowej. Żadne dziecko bez objawów ultrasonograficznych z powodu choroby płodowej nie miało objawów w chwili urodzenia, a następnie miało następstwa.
Tabela 3. Tabela 3. Jednariariatowa i skorygowana wieloczynnikowa logistyczno-regresyjna analiza możliwych predyktorów objawowej wrodzonej choroby CMV w grupie terapeutycznej
[hasła pokrewne: mikrodermabrazja przeciwskazania, kuracje nfz, kardiolog dziecięcy warszawa nfz ]
[więcej w: dorota gwiazdowska, cartexim, zdz słupsk ]