Drotrecogin Alfa (aktywowany) dla dorosłych z ciężką sepsą i niskim ryzykiem śmierci ad 8

Częstość występowania poważnych krwawień jest podobna do stwierdzonych w badaniu PROWESS (2,0 procent w grupie placebo w porównaniu z 3,5 procent w grupie DrotAA w 28-dniowym okresie badania). Podobieństwo częstości krwawień między grupami placebo w dwóch badaniach może odzwierciedlać oczekiwany odsetek krwawień wśród pacjentów z ciężką sepsą. Krwawienia z udziałem ośrodkowego układu nerwowego są szczególnie niepokojące wśród pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe, ale nie występowały z większą częstością u pacjentów leczonych DrotAA w niniejszym badaniu. Takie wyniki potwierdzają, że krwawienia występują u pacjentów leczonych DrotAA, ale przyrost ich częstości jest niski u pacjentów w stanie krytycznym z posocznicą, u których występuje już ryzyko poważnego krwawienia. W badaniu ADDRESS nie zarejestrowano wystarczającej liczby pacjentów, aby uzyskać dokładne oszacowanie wpływu DrotAA u pacjentów z posocznicą i niskim ryzykiem zgonu. Jednak w populacji pacjentów włączonych do badania nie zaobserwowano korzystnego wpływu leczenia związanego z podawaniem DrotAA. Wyniki tego badania są zgodne z analizami podgrup post hoc w PROWESS, które wykazały niewielką lub żadną korzyść z DrotAA u pacjentów o niskim ryzyku zgonu z powodu sepsy. Jednakże niniejszych wyników nie można wykorzystać do wyciągnięcia wniosków na temat wpływu leczenia DrotAA na inne grupy pacjentów, w tym na pacjentów z wysokim ryzykiem ciężkiej sepsy.
Otwarte badanie, w którym oceniano stosowanie DrotAA u pacjentów z posocznicą i nasileniem choroby niż u pacjentów w obecnym badaniu klinicznym sugerowało, że obniżenie wskaźnika śmiertelności było podobne do obserwowanego w badaniu PROWESS. 19 Nieobecność obserwowanego korzystnego efektu leczenia u pacjentów otrzymujących DrotAA w obecnym badaniu, w połączeniu ze zwiększoną częstością występowania poważnych powikłań krwotocznych u tych pacjentów, potwierdza wniosek, że stosunek ryzyka do korzyści dla podawania DrotAA u pacjentów z ciężką sepsą, którzy są w niskie ryzyko śmierci nie jest korzystne. Wyniki te wskazują, że DrotAA nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką sepsą, którzy są niskiego ryzyka śmierci, takich jak osoby z niewydolnością pojedynczego narządu lub punktacja APACHE II mniejsza niż 25.
[hasła pokrewne: wyszukiwarka skierowań do sanatorium, vershold polska, kuracje nfz ]
[więcej w: mixelektronix, vershold polska, q4glass ]