Drotrecogin Alfa (aktywowany) dla dorosłych z ciężką sepsą i niskim ryzykiem śmierci cd

Odblokowanie było wymagane, aby umożliwić badaczowi odpowiednie leczenie pacjenta przez wskazany czas trwania terapii (tj. 96 godzin). Pacjenci przypisani do placebo, którzy otrzymali komercyjną DrotAA, byli oceniani w analizach zamiar-potraktować jako członkowie populacji placebo. Ocena pacjentów
Oceniono charakterystykę wyjściową. Wyniki APACHE II oparto na zmiennych ocenianych w 24-godzinnym okresie bezpośrednio przed randomizacją. Wszyscy pacjenci (w tym ci, którzy nie otrzymywali badanego leku lub którzy przerwali go) byli obserwowani przez 28-dniowy okres badania. Jeśli byli jeszcze w szpitalu w dniu 28, byli śledzeni do wypisu ze szpitala lub dnia 90, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Kontynuowane są działania następcze w celu przeżycia po roku. Ocenialiśmy również poważne zdarzenia niepożądane, w tym ciężkie krwawienia; niepożądane krwawienia, które wystąpiły podczas okresu leczenia (od dnia 0 do dnia 6) i doprowadziły do lub przyczyniły się do potrzeby przetoczenia upakowanych krwinek czerwonych; niepożądane zdarzenia niepożądane związane z badanym lekiem; oraz działania niepożądane, które doprowadziły do trwałego zaprzestania wlewu badanego leku.
Analiza statystyczna
Dane analizowano zgodnie z prospektywnie zdefiniowanym planem. Główny punkt końcowy skuteczności (śmierć z dowolnej przyczyny, ocenionej 28 dni po rozpoczęciu wlewu) został zanalizowany w populacji, która miała być leczona, zdefiniowanej jako wszyscy pacjenci, którzy zostali losowo przydzieleni do leczenia, nawet jeśli pacjent nie otrzymał przypisane lub prawidłowe leczenie, nie było zgodne z protokołem lub otrzymane komercyjne DrotAA w wyniku decyzji Badacza.
Przewidywana wielkość próby 11 444 pacjentów zapewniała co najmniej 90 procent mocy do wykrycia statystycznie istotnej różnicy między placebo i DrotAA z dwustronną wartością P wynoszącą 0,05. Wielkość próby opierała się na założonym współczynniku umieralności zasadniczej wynoszącym 20% w grupie placebo i 16% w grupie DrotAA. W obliczeniach wielkości próby uwzględniono również szacunkowo 20 procent pacjentów przypisanych do grupy placebo, którzy mieli progresję choroby i dla których w czasie badania zainicjowano terapię komercyjną DrotAA.
Trzy zaplanowane okresowe analizy niezależnego, zewnętrznego komitetu monitorującego dane wystąpiły po 28-dniowej obserwacji odpowiednio dla 1000, 3816 i 7632 pacjentów. Komitet, który mógłby również poprosić o dodatkowe nieplanowane analizy okresowe, uzgodnił prospektywnie określone wytyczne statystyczne dotyczące zaprzestania badania z powodów skuteczności, bezpieczeństwa i bezcelowości przed pierwszymi ocenami okresowymi. Statystyczne wytyczne dotyczące skuteczności zostały określone za pomocą funkcji wydatków O Brien-Fleming, zgodnie z metodą DeMets.13 Wytyczne dla bezcelowości zapewniły, że przy każdej analizie pośredniej będzie co najmniej 5 procent szans na wykazanie znaczącej różnicy między grupami w pierwotnym punkcie końcowym przez zakończenie próby, aby kontynuować. Analizy bezpieczeństwa przeprowadzono dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymywali badany lek przez dowolny czas.
Śmiertelność wewnątrzszpitalną analizowano jako drugorzędowy punkt końcowy
[patrz też: endometrium o cechach proliferacji, lekarz po rosyjsku, kardiolog dziecięcy warszawa nfz ]
[więcej w: lary zębatka, marpol bolesławiec, gastroskopia łódź ]