Drotrecogin Alfa (aktywowany) dla dorosłych z ciężką sepsą i niskim ryzykiem śmierci

W listopadzie 2001 r. Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła drotrekoginę alfa (aktywowaną) (DrotAA) dla dorosłych z ciężką sepsą i wysokim ryzykiem zgonu. FDA wymagało badania oceniającego skuteczność DrotAA u osób dorosłych z ciężką sepsą i niskim ryzykiem zgonu. Metody
My losowo przydzieliliśmy dorosłym pacjentom z ciężką sepsą i niskim ryzykiem zgonu (zdefiniowanym przez wynik ostrej Fizjologii i Chronicznej Oceny Zdrowia [APACHE II] <25 lub niewydolnością jednego narządu) do otrzymania dożylnego wlewu placebo lub DrotAA (24 .g na kilogram masy ciała na godzinę) przez 96 godzin w podwójnie ślepej próbie wieloośrodkowej z kontrolą placebo. Potencjalnie zdefiniowany pierwotny punkt końcowy był zgonem z dowolnej przyczyny i został oceniony 28 dni po rozpoczęciu wlewu. Śmiertelność wewnątrzszpitalną w ciągu 90 dni po rozpoczęciu wlewu zmierzono i zebrano informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Wyniki
Rekrutacja do badania została zakończona wcześniej ze względu na niskie prawdopodobieństwo osiągnięcia prospektywnie określonego celu wykazania istotnego zmniejszenia 28-dniowej śmiertelności z użyciem DrotAA. W badaniu wzięło udział 2640 pacjentów i zebrano dane dotyczące 2613 (1297 w grupie placebo i 1316 w grupie DrotAA) w 28-dniowej obserwacji. Nie było statystycznie istotnych różnic między grupą placebo i grupą DrotAA w 28-dniowej śmiertelności (17,0% w grupie placebo vs. 18,5% w grupie DrotAA; P = 0,34, ryzyko względne, 1,08; przedział ufności 95%, 0,92 do 1,28) lub śmiertelności wewnątrzszpitalnej (20,5 procent vs 20,6 procent, P = 0,98, ryzyko względne, 1,00, przedział ufności 95 procent, 0,86 do 1,16). Częstość występowania poważnego krwawienia była większa w grupie DrotAA niż w grupie placebo podczas obu infuzji (2,4 procent vs. 1,2 procent, P = 0,02) i 28 dniowego okresu badania (3,9 procent vs 2,2 procent, P = 0,01 ).
Wnioski
Brak korzystnego efektu leczenia w połączeniu ze zwiększoną częstością występowania poważnych powikłań krwotocznych wskazuje, że DrotAA nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką sepsą, którzy są niskiego ryzyka śmierci, takich jak osoby z niewydolnością pojedynczego narządu lub APACHE II wynik mniejszy niż 25.
Wprowadzenie
Ciężka sepsa przyczynia się do około 10 procent przyjęć na oddział intensywnej opieki medycznej na całym świecie, z czego śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosi od 20 do 52 procent.1-9 Rekombinowana ludzka aktywacja białka C ogólnoświatowa ocena w ciężkiej sepsie (PROWESS) próba z udziałem dorosłych pacjentów z ciężką sepsą, wykazała 19,4-procentową redukcję względnego ryzyka zgonu z wszystkich przyczyn i bezwzględną redukcję 6,1% po 28 dniach u pacjentów leczonych drotrekoginą alfa (aktywowaną) (DrotAA, Xigris, Eli Lilly) w porównaniu z placebo. 10 Analiza eksploracyjna podgrup w badaniu PROWESS wskazała na spójny efekt leczenia w większości istotnych klinicznie podgrup.10,11 Na podstawie analiz podgrup agencje regulacyjne zatwierdziły stosowanie DrotAA u pacjentów z wysokim ryzykiem zgonu (zgodnie z definicją, na przykład w wyniku ostrej fizjologii i chronicznej oceny zdrowia [APACHE II] wynik12 .25 lub niewydolności wielonarządowej), populacja, w której profil ryzyko-korzyść najbardziej przychylny.
Zatwierdzenie DrotAA przez Food and Drug Administration (FDA) wymagało od sponsora przeprowadzenia badania oceniającego wpływ DrotAA na populację pacjentów z ciężką sepsą, którzy mieli niskie ryzyko zgonu
[hasła pokrewne: wyszukiwarka skierowań do sanatorium, gastroskopia łódź, jak zostac dawca szpiku ]
[hasła pokrewne: mixelektronix, vershold polska, q4glass ]