Efektywność kosztowa wszczepianych kardiowerterów-defibrylatorów

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD) może przekształcić epizody migotania komór i częstoskurczu komorowego w rytm zatokowy, potencjalnie zapobiegając nagłej śmierci z przyczyn sercowych. Randomizowane badania wyraźnie pokazują, że wszczepienie ICD zmniejsza późniejsze ryzyko zgonu u pacjentów po resuscytacji z powodu zatrzymania krążenia.1-3 Jednakże, ponieważ bardzo niewielu pacjentów w Stanach Zjednoczonych przeżywa nagłe zatrzymanie krążenia, zaproponowano strategię wszczepiania ICD u pacjentów wysokiego ryzyka nagłej śmierci z przyczyn sercowych. W ośmiu badaniach klinicznych losowo przydzielono pacjentów zagrożonych nagłą śmiercią z powodu dysfunkcji skurczowej lewej komory, którzy nie mieli zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu, aby otrzymać ICD lub inną terapię: defibrylator w ostrej próbie zawału mięśnia sercowego (DINAMIT), Multicenter Automatic Test Implantacji Defibrylatora I i II (odpowiednio MADIT I i MADIT II), badanie Defibrylatory w ocenie leczenia kardiomiopatii bez niedokrwienia (DEFINITE), porównanie terapii medycznej, stymulacji i defibrylacji w niewydolności serca (COMPANION), badanie Multicenter Niepożądana próba częstoskurczu (MUSTT), próba nagłej śmierci sercowej w niewydolności serca (SCD-HeFT) i próba łatki tętnicy wieńcowej (CABG). 4-11 Kilka z tych prób, w szczególności MADIT II i SCD-HeFT, wykazali, że profilaktyczne wszczepienie ICD znacznie zmniejszyło ogólną śmiertelność. [9] Nie znaleziono takiej przewagi w DINAMIT i CABG Patch Trial.
Centra Medicare i Medicaid Services szacują, że aż 500 000 beneficjentów Medicare może kwalifikować się do otrzymania profilaktycznej ICD w Stanach Zjednoczonych.12 Biorąc pod uwagę znaczny koszt ICD, należy wziąć pod uwagę gospodarczy skutek tej strategii. W tej analizie oceniliśmy korzyści, koszty i opłacalność profilaktycznego wszczepienia ICD u pacjentów spełniających kryteria włączenia do każdego z ośmiu badań dotyczących prewencji pierwotnej.
Metody
Projekt badania
Rysunek 1. Rysunek 1. Model decyzyjny. Kwadrat po lewej przedstawia wybór między alternatywnymi metodami leczenia: wszczepieniem ICD lub terapii kontrolnej. Kręgi reprezentują przypadkowe węzły. Pacjenci, którzy otrzymują ICD są narażeni na ryzyko zgonu z powodu zabiegu implantacji. Pacjenci, którzy nie umierają z zabiegu, a pacjenci przydzieleni do leczenia konwencjonalnego (kontrolnego) wchodzą do drzewa Markowa (oznaczone prostokąciami zawierającymi koła i strzałę). Drzewo Markowa reprezentuje zdarzenia kliniczne, które mogą wystąpić podczas każdego miesięcznego okresu, gdy pacjent jest obserwowany aż do śmierci: pacjent może umrzeć (z powodu arytmii, niearytmicznych przyczyn serca lub przyczyn bez serca). Jeśli pacjent przeżyje, pozostaje zdrowy przez okres jednego miesiąca. Pacjenci z ICD mogą mieć infekcję ołowiu lub porażkę, która może (lub nie musi) spowodować przerwanie leczenia (i przejście na leczenie kontrolne).
Wykorzystaliśmy model decyzyjny do oszacowania kosztów i przeżycia u pacjentów, którzy otrzymali ICD w celu pierwotnej profilaktyki nagłej śmierci z przyczyn sercowych lub leczenia kontrolnego (Ryc. 1)
[więcej w: wyszukiwarka skierowań do sanatorium, zasłużony honorowy dawca krwi przywileje, endometrium o cechach proliferacji ]
[podobne: dorota gwiazdowska, cartexim, zdz słupsk ]