Warunkowanie ochronne dla ostrej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi ad 6

Panel B pokazuje zmiany odsetka komórek typu dawcy wśród limfocytów T CD3 + u wszystkich 37 pacjentów w badaniu. Linie przedstawiają wszystkie dostępne dane dla każdego pacjenta na procent komórek dawcy w każdym punkcie w czasie do 500 dni, z liniami ciągłymi reprezentującymi pacjentów ze stabilnym chimeryzmem i liniami przerywanymi reprezentującymi pacjentów, u których chimeryzm został utracony lub znacznie zmniejszony. Wielopoziomowe wszczepienie komórek krwiotwórczych dawców, w tym limfocyty T, komórki B i granulocyty, uzyskano jednolicie w ciągu 56 dni po przeszczepie (Figura 2A). Jednak limfocyty T dawcy następnie zmniejszyły się i były znacznie zmniejszone lub niewykrywalne w ciągu 75 do 200 dni po przeszczepie u 6 z 37 pacjentów (Figura 2B). Spadek liczby komórek B dawcy i granulocytów był podobny do tego dla komórek T dawcy (dane nie przedstawione). U czterech z tych sześciu pacjentów utrata komórek dawcy wystąpiła podczas progresji lub nawrotu guza.
Ostra GVHD
Wszyscy pacjenci byli monitorowani po transplantacji z powodu głównych objawów ostrej GVHD – biegunki, wysypki i nieprawidłowe wyniki w testach czynności wątroby. Standardowe wyniki dla GVHD w skali od stopnia 0 do stopnia IV były stosowane podczas pierwszych 100 dni po transplantacji w celu rozpoznania ostrej GVHD, 25 i później, pacjenci byli oceniani pod kątem przewlekłej GVHD, która została sklasyfikowana jako nieobecna, ograniczona lub rozległa26. , 27
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki wśród 24 pacjentów ze złośliwymi chorobami limfoidalnymi. Tabela 3. Tabela 3. Wyniki wśród 13 pacjentów z ostrą białaczką. Wśród 24 pacjentów ze złośliwymi chorobami limfoidalnymi (z których 13 otrzymało przeszczep od rodzeństwa i 11 od niepowiązanego dawcy), ostra GVHD została oceniona jako stopień 0 u 22 pacjentów, stopień I u pacjenta i stopień III u pacjenta ( Tabela 2). GVHD u tego ostatniego pacjenta zareagowało na kortykosteroidy. Wśród 13 pacjentów z ostrą białaczką (z których 10 otrzymało przeszczep od rodzeństwa i 3 od niepowiązanego dawcy), ostra GVHD została oceniona jako stopień 0 u wszystkich pacjentów (Tabela 3).
Dwudziestu pacjentów ze złośliwymi chorobami limfoidalnymi przeżyło ponad 100 dni i zostało ocenionych pod kątem rozwoju przewlekłej GVHD. Wśród tych pacjentów 14 nie miało dowodów na przewlekłą GVHD, 2 miało ograniczoną przewlekłą GVHD, a 4 miało rozległą przewlekłą GVHD (Tabela 2). Wszystkich 13 pacjentów z ostrą białaczką przeżyło ponad 100 dni; 10 nie miało dowodów na przewlekłą GVHD, a 3 miało rozległą przewlekłą GVHD (Tabela 3).
Przeżycie i odpowiedź nowotworu
Wśród biorców przeszczepów ze złośliwymi chorobami limfoidalnymi, obserwacja pierwszego włączonego pacjenta wynosiła 1069 dni, a dla ostatniego zapisanego pacjenta 222 dni; mediana czasu obserwacji wśród pacjentów, którzy przeżyli wynosiła 482 dni (Tabela 2). W przypadku 13 pacjentów z ostrą białaczką okres obserwacji pierwszego pacjenta, a ostatni zapisany pacjent, wynosił odpowiednio 215 i 1041 dni, a mediana czasu obserwacji pacjentów, którzy przeżyli wynosiła 446 dni (Tabela 3).
Spośród 24 pacjentów ze złośliwymi chorobami układu limfatycznego przeżyło 17 (71 procent) wszystkich chorych, u których wynik punktowy w skali Karnofskiego wynosił 100 procent (co wskazuje na normalne codzienne funkcjonowanie) (Tabela 2) .28 Spośród 13 pacjentów z ostrą białaczką 10 (77 procent ) przetrwały, wszystkie z wynikiem 90 procent lub więcej (Tabela 3)
[więcej w: kanabidiol, kardiolog dziecięcy warszawa nfz, szacki twitter ]
[podobne: clemastinum syrop, szacki twitter, anitech olsztyn ]