Warunkowanie ochronne dla ostrej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi czesc 4

Zawartość komórek CD34 + i CD3 + w przeszczepie określono zgodnie ze standardowymi wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Hematoterapii i Inżynierii Rzędu.20, 21 Ocena chimeryzmu i globuliny antymitocytowej w surowicy
Stan hematopoetycznego chimeryzmu określono w odstępach od jednego do sześciu miesięcy po transplantacji za pomocą genotypowania DNA prostych polimorficznych markerów o sekwencji o sekwencji, które kodują krótkie powtórzenia tandemowe, wykonywane przez laboratorium zgodności tkankowej w Stanford Medical School, jak opisano szczegółowo w poprzednim rozdziale. Analizę chimeryzmu przeprowadzono na krwi pełnej i na komórkach jednojądrzastych krwi rozdzielonych na komórki T, komórki B i granulocyty za pomocą perełek immunomagnetycznych (Dynal) powleczonych przeciwciałami monoklonalnymi przeciw odpowiednio CD3, CD19 i CD15. Próbki analizowano w SangStat pod kątem obecności króliczych IgG, z zastosowaniem testu immunoabsorpcji enzymatycznej i frakcji globuliny antyitocytarnej, która zachowała zdolność do wiązania ludzkich limfocytów T CD3 + (aktywna globulina antymitocytowa) .19
Kontroluj pacjentów
Przebadaliśmy dwie grupy pacjentów kontrolnych. Jedna grupa czterech pacjentów była leczona z powodu zespołu mielodysplastycznego za pomocą przeszczepu komórek krwiotwórczych po poddaniu kondycjonowaniu trzema dawkami fludarabiny, w dawce 30 mg na kilogram, a następnie pojedynczej dawce naświetlania całego ciała (200 cGy), i taką samą profilaktykę GVHD i przeciwdrobnoustrojową, jaką otrzymali pacjenci poddani eksperymentalnemu trybowi leczenia. Druga grupa pięciu pacjentów kontrolnych otrzymała allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych do leczenia szpiczaka po poddaniu go kondycjonowaniu jedynie napromienianiem całego ciała (200 cGy), jak opisano wcześniej.
Wydzielanie cytokin przez komórki T CD4 + i CD8 +
Jednojądrzaste komórki krwi obwodowej od normalnych osobników kontrolnych, pacjentów kontrolnych otrzymujących napromienianie całego ciała i pacjentów otrzymujących całkowite naświetlanie limfoidalne stymulowano in vitro octanem mirystynianu forbolu i jonomycyną przez sześć godzin, po dodaniu brefeldyny A (Sigma-Aldrich) po dwóch godzinach .12 Komórki wybarwiono monoklonalnym przeciwciałem allofikocyjanowym anty-CD4 oraz z fikoerytryną lub izotiocyjanianem anty-CD8 izotiocyjanianu fluoresceiny, a następnie permeabilizowano je za pomocą odczynnika na bazie saponiny (zestaw Cytofix-Cytoperm, BD Bioscience). Po permeabilizacji komórki zabarwiono na cytokiny wewnątrzkomórkowe z użyciem izotiocyjanianu izotiocyjanianu przeciw interleukinie-2 fluoresceiny, przeciwciała monoklonalnego anty-interleukiny 4 interferonu-fluoresceiny, izotiocyjanianu anty-interferon-. i izotiocyjanianu fluoresceiny-przeciwnowotworowej przeciwciało monoklonalne czynnika martwicy . (TNF-.), zgodnie z instrukcjami producenta. Komórki bramkowano na komórkach CD4 + lub CD8 + i analizowano pod kątem procentu bramkowanych komórek, które były pozytywne pod względem barwienia dla każdej cytokiny przy użyciu wielokolorowej analizy metodą cytometrii przepływowej.12.
Test mieszanej limfocytów-reakcja
Jednojądrzaste komórki od normalnych kontrolnych osobników i od pacjentów, którzy przeszli całkowite naświetlanie limfoidalne lub napromienianie całego ciała wzbogacono w komórki T CD4 + przez inkubację z monoklonalnym przeciwciałem fikoerytryna-anty-CD4, z użyciem sprzężonych antyfizoerytryną kulek immunomagnetycznych i komórek zostały następnie oczyszczone na kolumnach (system MACS, Miltenyi Biotech)
[więcej w: hashimoto pdf, zasłużony honorowy dawca krwi przywileje, mikrodermabrazja przeciwskazania ]
[przypisy: jar kielnarowa, piperyna forte cena, kuba staszkiewicz ]